Lid worden Aanmelden
Unie van Turkse Verenigingen

Kiezen tussen feitelijke vereniging en vzw

VZW OF FEITELIJKE VERENIGING

 

 

Feitelijke vereniging

 

V.Z.W.

 AARD

 

 

 

2 of meer personen die overeenkomen om op geregelde en duurzame wijze een aantal initiatieven te nemen.

 

 

Groepering van ten minste drie personen die overeenkomen om binnen een bepaald tijdsbestek gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren en waarin commerciële belangen of doelstellingen subsidiair zijn aan het ideële doel.

 RECHTSPERSOONLIJKHEID

 

 

 

De vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid.

De oprichting en de werking worden niet bij één of andere wet geregeld.

De leden kunnen afzonderlijk en individueel aansprakelijk gesteld worden.

 

 

De vereniging wordt geregeld door de Wet van 27 juni 1921 en geniet daardoor rechtspersoonlijkheid.

De rechtspersoonlijkheid gaat in vanaf de dag van publicatie van de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

 ORGANISATIE

 

 

 

Geen wettelijke regeling.

 

 

Formele regeling die vastgelegd is in de Wet van 27 juni 1921 (algemene vergadering, raad van beheer, werking, vergadering, ledenlijsten...)

 BEZITTINGEN

 

 

De vereniging heeft als dusdanig geen bezittingen. De bezittingen zijn als het ware de mede-eigendom van alle leden.

 

 

De V.Z.W. heeft een eigen vermogen dat duidelijk is afgebakend van het vermogen van de leden.

 AANSPRAKELIJKHEID

 

 

 

De leden kunnen individueel aansprakelijk gesteld worden bij het niet-nakomen van de aangegane verbintenissen en afspraken.

De leden kunnen slechts individueel en in eigen naam optreden, dagvaarden en gedagvaard worden.

 

 

De leden zijn individueel niet gebonden in hun privé-vermogen. Enkel de V.Z.W. kan aansprakelijk gesteld worden op voorwaarde dat de rechtspersoonlijkheid tegenstelbaar is aan derden en dat de vereniging beheerd wordt als ‘een goede huisvader’.

De V.Z.W. kan in eigen naam en voor eigen rekening optreden, dagvaarden en gedagvaard worden. 

 PLICHTEN

 

 

 

Er zijn geen verplichtingen, behoudens de afspraken die tussen de leden onderling of met derden gemaakt werden.

 Op fiscaal vlak gelden de gewone regels inzake de personenbelasting (directe belastingen) of deze inherent aan de B.T.W.-wetgeving.

 

 

Stichtingsvergadering, bekendmaken van de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, neerlegging ter griffie van de rechtbank van de ledenlijsten.

Speciale procedure voor het ontvangen van schenkingen en legaten.

Op fiscaal vlak wordt de V.Z.W. onderworpen aan de rechtspersonen- of vennootschapsbelasting (directe belastingen) al naargelang de aard van de activiteiten. Ook kan de V.Z.W. verplicht zijn een B.T.W.-nummer te hebben.

 STRUCTUUR

 

 

 

Vrij te bepalen

 

 

Vrij te bepalen. Zowel ondergeschikte of nevengeschikte relaties zijn mogelijk.