Over ons

Over ons


De Unie van Turkse Verenigingen (UTV) die erkend is door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als koepelorganisatie, is opgericht in 1993. UTV is een Vlaamse socio-culturele federatie van verenigingen voor minderheden. In Antwerpen, Brussel, Oost-Vlaanderen en Limburg hebben wij secretariaten waar wij onze activiteiten opzetten en reeds partners hebben in sociaal-cultureel werk met minderheidsgroepen. Er zijn een meer dan honderd verenigingen bij ons aangesloten, waar wij gezamenlijk activiteiten mee ontplooien.


Het hart van UTV zijn de verenigingen. UTV zet in op het versterken van de verenigingen, zodat zij op lokaal vlak hun gemeenschapsvormende en activerende rol kunnen spelen. Vanuit de centrale werking ondersteunt UTV de verenigingen en stimuleert hen elkaar te ondersteunen. UTV zorgt dat de expertise hiervoor stevig verankerd is in de organisatie en makkelijk gedeeld kan worden, onder andere via het beschikbaar stellen van generieke informatie en antwoorden op veel gestelde vragen op de website.


Missie

UTV is een brede koepel, die diverse gemeenschappen verenigt. UTV zet haar expertise en ervaring in om deze gemeenschappen te activeren en hun culturele identiteit te behouden en te ontwikkelen. Via communicatie, vorming en dienstverlening bevordert UTV participatie van de leden van deze gemeenschappen in alle sectoren van de maatschappij. Zo bouwt UTV bruggen. UTV behartigt de belangen van haar achterban. Als spreekbuis gaat UTV constructief de dialoog aan met beleidsmakers en organisaties over alle thema’s, die de leden van de gemeenschappen bezig houden en hun maatschappelijke positie beïnvloeden.


Visie

UTV streeft naar volwaardig burgerschap voor iedereen. Om dat doel te bereiken bouwt UTV bruggen tussen alle gemeenschappen, die zich bij UTV aansluiten en de rest van de maatschappij. Over die bruggen gaat het verkeer in twee richtingen. Het gaat van verenigingen en hun leden naar maatschappelijke organisaties die iets voor hen kunnen betekenen. Het gaat omgekeerd van maatschappelijke organisaties naar de achterban van UTV. Om het verkeer over deze bruggen vlot en doelmatig te laten verlopen, luistert UTV goed naar de aangesloten verenigingen, zet zij haar ervaring en expertise in, bouwt zij een vertrouwensband met de achterban en partners op en stelt UTV zich op als aanspreekpunt, gesprekspartner en spreekbuis.


UTV is als brede, neutrale koepel een bindmiddel tussen verenigingen van allerlei aard. Naast de vzw’s zijn er steeds meer thematische groepen, die zich bij UTV aansluiten. Er is een grote diversiteit, in etnisch-culturele achtergrond, in mate van integratie, in nood aan ondersteuning en dienstverlening, maar de behoefte aan een gezamenlijke koepel blijft. UTV gaat de uitdaging aan om via dialoog met de achterban deze grote diversiteit om te zetten in gezamenlijke doelen. UTV speelt proactief in op maatschappelijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland en op ontwikkelingen binnen de gemeenschap. Daarmee is UTV een dynamische koepel, die zichzelf blijft vernieuwen om relevant te blijven voor de achterban en voor de samenleving als geheel.


Door de inzet van eigen expertise en die van anderen, door actieve netwerking en het stimuleren van debat en dialoog speelt UTV een sleutelrol in de emancipatie, participatie en integratie van de leden van de gemeenschap in de Vlaamse en Brusselse samenleving. UTV is actief op verschillende maatschappelijke domeinen, met de klemtoon op onderwijs, tewerkstelling, welzijn, zorg, milieu, cultuur en erfgoed. UTV schuwt daarbij heikele kwesties niet, maar zwengelt het debat juist aan. Doorheen deze domeinen lopen de rode draden van respecteren van mensenrechten en het tegengaan van discriminatie en racisme.


Als sociaal-culturele vereniging werkt UTV haar activiteiten uit binnen de vier pijlers van sociaal-cultureel werk: gemeenschapsvorming, cultuur, maatschappelijke activering en educatie. Daarbij is UTV gericht op wat verenigingen verlangen en nodig hebben. UTV levert maatwerk in begeleiding en ondersteuning, maar neemt niet de verantwoordelijkheid van de verenigingen over. UTV zorgt er juist voor dat via vorming en overkoepelende dienstverlening de vrijwilligers in de verenigingen voldoende bagage hebben om kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten en maatschappelijk actief te zijn. UTV vormt een brug tussen individuele verenigingen en andere organisaties, waarmee ze kunnen samenwerken.


Met het uitoefenen van de vier functies speelt UTV een sleutelrol in de participatie van de leden van de gemeenschap. Om deze rol te continueren zoekt UTV nieuwe wegen om een kwaliteitsvolle werking te garanderen. UTV exploreert daarom de mogelijkheden van sociaal-cultureel ondernemerschap, waarmee het een brede dienstverlening kan realiseren, onder andere een professioneel opleidingsaanbod, zonder de drempels voor haar achterban te verhogen. Zo kan UTV de brug blijven tussen de gemeenschappen, die zij verenigt en de rest van de maatschappij, die in hoog tempo verandert.   
UTV


Uw partner in diversiteit!


Maatschappelijke activering is uiterst belangrijk om de missie van UTV te kunnen waarmaken.

Met steun vanContacteer ons


Brederodestraat 188 - 2018 Antwerpen


Email: info@utvweb.be


Tel: (+32) 03 289 91 13

Unie van Turkse Verenigingen @ All Rights Reserved